• მთავარი
 • საბუღალტრო აღრიცხვიანობის აღდგენა საქართველოში

საბუღალტრო აღრიცხვიანობის აღდგენა საქართველოში

ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის აღდგენა წარმოადგენს  ძალიან შრომატევად პროცესს

Financial Chain Corporation  ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენისას იყენებს ინდივიდუალურ მიდგომას, კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკის, ანგარიშგების მიმდინარე მდგომარეობის, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

რა შემთხვევაშია საჭირო ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა?

 • კომპანიაში აღრიცხვის დაბალი ხარისხის დროს
 • ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის არარსებობის შემთხვევაში
 • ბუღალტერის უმოქმედობის, არყოფნის ან დაბალი კვალიფიკაციის დროს
 • თუ კომპანია რეგულარულად არ წარადგენს საგადასახადო დეკლარაციას, არ იხდის გადასახადებს
 • თუ საგადასახადო დეკლარაცია არასწორად არის წარდგენილი
 • ხელფასებისა და გადასახადების გამოთვლებში და დარიცხვაში შეცდომის შემთხვევაში
 • მარეგულირებელი ორგანოების მიერ მოახლოებული ინსპექტირების დროს, რომლის დადებითი შედეგის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ შესწორებული აღრიცხვის შემთხვევაში

კომპანიაში ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენის თავისებურებები და ეტაპები

იმის გამო, რომ აღრიცხვის აღდგენის პროცესი ძალიან რთულია და დიდ ყურადღებას მოითხოვს, ჩვენ ამ პროცესს რამდენიმე ეტაპად ვყოფთ ჩვენი კლიენტების კომფორტისთვის.

 • მიმდინარე დოკუმენტაციისა და ელექტრონული ბაზების ვიზუალური შეფასება. ძირითადი პრობლემების იდენტიფიცირება, შემდგომი მუშაობის მიმართულებების შემუშავება. სამუშაოს ღირებულების შეფასება.
 • ბუღალტრული აღრიცხვის მდგომარეობის უფრო სიღრმისეული შეფასება. ამ ეტაპზე მზადდება სრული ბუღალტრული ანგარიში.
 • ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენის ინსტრუქციების მომზადება და დამტკიცება.
 • სერვისის განხორციელების პროგრამის შემუშავება.
 • შეცდომების გასწორება, დამატება და ანგარიშების მომზადება.
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიში, დოკუმენტაციის წარდგენა და აღდგენილი ელექტრონული ბუღალტრული ბაზა.

თუ თქვენი ანგარიშგება დაიკარგა ან სწორად არ არის შევსებული, ჩვენი კომპანიის პროფესიონალი იურისტები და ბუღალტრები აღადგენენ მას სწრაფად და ეფექტურად, ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებით. FCHAIN-ის სპეციალისტების მუშაობის შედეგია კლიენტის სრული მზადყოფნა ფინანსური და საგადასახადო შემოწმებისთვის, ასევე მთლიანობაში ბიზნესის შემდგომი სტაბილურობა.

ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენის დროს ჩვენი სპეციალისტები უპასუხებენ მომხმარებლის ყველა კითხვას და გაუწევენ საკონსულტაციო მომსახურებას. ჩვენ სრულად ვართ პასუხისმგებელი შესრულებულ სამუშაოზე, ამიტომ ჩვენი კლიენტები ყოველთვის არიან დაცულნი და აქვთ სააღრიცხვო მონაცემების აღდგენის შემდეგ დადებითი შედეგის სრული გარანტიები.

კონსულტაცია

მოგვწერეთ ან მიმართეთ უახლოეს ფილიალს